KVKK Politikası


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile entoedu.com tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

entoedu.com, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adı : ENTOEDU

Web : http://www.entoedu.com


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ENTOEDU ziyaretiniz sırasında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, TC kimlik numarası, kimlik üzerinde bulunan bilgiler;

(ii) İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numarası;

(iii) İşlem Güvenliği: İnternet erişimi sırasında, DHCP ve DNS Bilgileri

(iv) Risk Yönetimi: İdari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

(v) Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera ve ses kayıtları, etkinlik fotoğrafları

(vi) Diğer: İhtiyaç durumunda öğrenci yakınlarının kimlik ve iletişim bilgileri


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ENTOEDU ziyaretiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

- Reklam/Pazarlama/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal mecralarda etkinlik fotoğraflarının yayınlanması


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ENTOEDU, sizin kişisel verilerinizi ziyaretiniz süresince sizlerden fiziki, görüntülü, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 ve 6 madde hükümlerinde öngörülen çerçevede toplanmaktadır.

- Açık rızanızın bulunması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

- Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, anlaşmalı hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, ifa yardımcıları ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.


6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca e – mail adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle http://www.entoedu.com / iletişim adresinde belirtilen iletişim kanallarına iletebilirsiniz. Başvurunuzun aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,

c) yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

ç) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu


Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.